Na čo agregátor potrebuje optimalizáciu

Agregátor do energetiky prináša nové prístupy a s nimi prichádzajú nové úlohy, ktoré musí riešiť. Optimalizácia je jednou z nich.

Agregátor združuje distribuované zdroje energetickej flexibility, ktoré sú príliš malé na to, aby mohli samostatne poskytovať podporné služby, zariadenia, ktoré kvôli svojim technickým obmedzeniam takéto služby poskytovať nemôžu alebo zdroje, pre ktoré to nie je primárna funkcia. Podmienkou, ktorú musí zariadenie spĺňať, ak chce poskytovať podporné služby pre systémového operátora, je nepretržitá dostupnosť počas celého obdobia a schopnosť zvýšiť aj znížiť svoj štandardný výkon. Agregátor združuje zdroje, ktoré to sami nedokážu, ale ich kombinácia áno.

Agregátor teda prepája mnoho malých zdrojov flexibility a vystupuje ako jeden celok. Flexibilita je úprava výroby či spotreby elektrickej energie na strane spotrebiteľa. Agregátor musí mať vo svojom súbore zariadenia, ktoré elektrinu dokážu vyrobiť, aj zariadenia, ktoré naopak, elektrinu spotrebovávajú a vedia meniť svoj výkon na požiadanie.

Výhodou agregátora je, že využíva zariadenia, ktoré už reálne existujú a plnia svoj primárny účel, a tým nevzniká potreba fyzicky budovať žiadne nové zariadenia. Potrebné je navrhnúť riešenia ako riadiť súbor distribuovaných zdrojov flexibility, kde každý zdroj môže byť iného typu a správať sa inak. Zdroje nie sú disponibilné nepretržite, ale majú obmedzenia svojej prevádzky ako často a ako dlho môžu poskytovať svoj výkon pre agregátor. Úlohou je poskladať zdroje čo najlepšie, rešpektovať ich obmedzenia a popritom zabezpečiť, že agregátor bude v každom momente schopný garantovať certifikovaný výkon.

Optimalizovanie je hľadanie najlepšieho riešenia

Hlavným účelom optimalizácie môže byť minimalizovanie nežiaducich faktorov – nákladov, strát, chýb – alebo maximalizovanie žiaducich faktorov – profitu, účinnosti, kvality a podobne. Čo optimalizuje agregátor?

Ak chceme nájsť najlepšie riešenie a zároveň nám systém stanoví hranice, čiže musíme rátať s obmedzeniami, privedie nás to k optimalizačnému problému. Optimalizácia je vedný odbor na hraniciach matematiky a informatiky, združujúci metódy na hľadanie riešení. Optimalizovanie je žiaduce takmer všade, preto ide o rozvinutú oblasť, ktorej sa vo výskume venuje veľa pozornosti nielen teoreticky, ale aj v realite.

Reálny dej je potrebné formulovať matematicky, aby sme ho mohli riešiť exaktne. Vytvorenie matematického modelu je kľúčové pri aplikovaní existujúcich optimalizačných algoritmov.  Musia sa identifikovať premenné, ktorých optimálnu hodnotu chceme nájsť. V prípade agregátora chceme rozhodnúť, aký zdroj a kedy je zapnutý, kedy je vypnutý, čo ihneď vytvára binárny optimalizačný problém.

Pri formulovaní optimalizačného problému je taktiež potrebné rozhodnúť, čo vlastne chceme dosiahnuť a nájsť parameter systému, ktorý vyjadruje kvalitu riešenia. Ak je účel optimalizácie vyskladať súbor zdrojov tak, aby garantovali čo najvyšší výkon, účelová funkcia bude maximalizovať tento parameter. V inom prípade by mohlo byť žiaduce minimalizovať náklady alebo vynaložené úsilie.

Dôležitá je samotná matematická formulácia. Nesprávne napísané rovnice by mohli spôsobiť nedodržanie reálnych požiadaviek. Typ matematických funkcií rozhoduje o tom, ako výpočtovo ťažký bude problém a zlá formulácia môže spôsobiť, že optimálne riešenie teoreticky existuje, ale žiadny počítač ho v rozumnom čase nevie nájsť. Preto je dôležité navrhovať konvexné funkcie, najvhodnejšie je ak sú lineárne, resp. kvadratické.

Skôr ako agregátor začne plniť svoju funkciu, optimalizáciou sa musí nájsť čo najvyššia hodnota výkonu, ktorú je možné trvale garantovať na určitom časovom horizonte – rieši tzv. statickú optimalizáciu. Za horizont môžeme považovať týždeň, ktorý sa cyklicky opakuje, ale aj rok, aby sa zachytili možné sezónne výkyvy. Počas prevádzky rieši agregátor podobný optimalizačný problém, ale dynamicky v reálnom čase a skladá zdroje tak, aby splnili aktuálnu požiadavku. K dynamickej optimalizácii okrem pôvodných ohraničení pribudnú ďalšie, napríklad musia byť splnené nábehové krivky v určitej tolerancii alebo musí rátať aj s nepredvídateľnými výpadkami pripojených zdrojov.

ProGridTech na výstave Amper 2020

Spoločnosť ProGridTech sa tento rok po prvýkrát predstaví medzi vystavovateľmi na tradičnom medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, energetiky, automatizácie a komunikácie Amper 2020. Okrem vlastného stánku ProGridTech pozývame návštevníkov aj na prehliadku nášho stánku Energy Box, kde uvedieme vlastný prototyp efektívneho využitia energie pre domácnosti, priemysel a developerov. Nájdete nás od 17. do 23.3.2020 na výstavisku Brno, v hale P, stánku 1.18.

Počas výstavy predstavíme odbornej verejnosti naše riešenia v oblasti energetiky, služby agregátora a možnosti zapojenia do virtuálnej elektrárne, názorne ukážeme fungovanie batériových riešení, ktorých výsledkom je ekonomická efektívnosť a umožníme nahliadnuť do našich úspešných prípadových štúdií s atraktívnym ekonomickým a ekologickým výsledkom. Samozrejme, ak máte záujem, aby sme aj vám vypočítali možné úspory energií a ich finančné vyčíslenie, srdečne vás do stánku pozývame.

Hneď vedľa nás máme stánok Energy box, ktorý predstavuje spojenie vlastného zdroja energie, možnosti uskladniť ju a využiť v čase, keď ju budete potrebovať. Vďaka nemu znížite odber z verejnej siete a ušetríte mesačné náklady na elektrinu. V našom stánku si budete môcť po prvýkrát naživo vyskúšať fungovanie Energy boxu v bežnej domácnosti. Okrem praktickej ukážky jednotlivých komponentov Energy boxu budete mať k dispozícii tablet, kde si môžete ľubovoľne zvoliť svoje parametre a okamžite uvidíte možnosti efektívneho využitia energií vo vašej domácnosti.

ProGridTech vstupuje do Európskej batériovej aliancie

Spoločnosť ProGridTech sa dnes stala členom Európskej batériovej aliancie EBA 250. Zaradila sa tak do siete združujúcej vyše 400 spoločností a organizácií z verejného i súkromného sektora s cieľom vybudovať silný a konkurencieschopný batériový trh v Európe. Predstavitelia spoločnosti považujú prijatie medzi najlepších zástupcov sektora za potvrdenie odbornosti personálneho zastrešenia a vysokej kvality poskytovaných riešení pre koncových klientov. 

„Oblasť batériových riešení je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí energetiky vzhľadom na uspokojovanie požiadaviek trvalej udržateľnosti priemyslu. Batériové systémy majú široký potenciál využitia vďaka rýchlej reakčnej dobe a novým progresívnym technológiám, čím sa stávajú dostupným a aktraktívnym artiklom pre väčšinu účastníkov trhu. Prispievajú k stabilite siete a navyše umožňujú lepšie využitie a rozvoj reálne obnoviteľných zdrojov,“ vysvetľuje Tomáš Komada, CEO spoločnosti ProGridTech

Podľa jeho slov je momentálne na európskom trhu rozhodujúca schopnosť ponúknuť záujemcom niekoľko funkcionálne využitie batériových systémov. „Cenová hladina podporných služieb nás motivuje hľadať efektívne zdroje návratnosti a v spojení s riadením spotreby ju dokážeme u batérií jasne identifikovať.“ 

Komada ďalej uviedol, že prijatie do EBA 250 vníma v kontexte poskytovania komplexného riešenia spájajúceho inteligentné a sofistikované systémy účelne integrované v prospech finálneho ekonomického efektu. „To je možné len s tímom špičkových odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v energetike a úspešnými referenčnými projektami, za ktorými stoja.“

Spločnosť ProGridTech ponúka riešenia na mieru od individuálneho dizajnu batériových systémov pomocou vlastných výpočtových programov a algoritmov, cez tvorbu optimalizačných a riadiacich systémov až po využiteľnosť flexibility batériového systému na trhu celkovo.  

 

O spoločnosti
Spoločnosť ProGridTech prináša riešenia pre inteligentnú energiu, dostupnú širokému spektru záujemcov pre využitie v každodennom živote tak, aby vďaka flexibilite mohli zmeniť svoje náklady na výnosy. Ponúka služby agregátora, batériových systémov a optimalizačných systémov, do energetiky prináša aj blockchainové riešenia. Poskytuje tiež konzultácie a odborné poradenstvo. Všetky vytvárané projekty sú na mieru a zohľadňujú individuálne a špecifické technické a obchodné požiadavky. Na trhu uzatvára partnerstvá s renomovanými a silnými spoločnosťami. Dnes spoločnosť ProGridTech pôsobí na Slovensku, v strednej a južnej Európe a Rusku. 

 

O EBA 250 
EBA 250 je platforma združujúca najdôležitejšie subjekty v reťazci batériových riešení. Okrem Európskej komisie, členských štátov EÚ a Európskej investičnej banky zahŕňa aj vyše 400 účastníkov z oblasti priemyslu, inovácií a akademickej obce. Jej cieľom je vybudovať silný priemysel na celoeurópskej úrovni, ktorého potenciál je od roku 2025 odhadovaný na 250 miliárd Eur ročne.  

 

 

ProGridTech je členom aliancie EBA250.

© 2020 ProGridTech